Your browser does not support JavaScript!

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 1
 • 17
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

 

:::
本院簡介

:::
組織架構

組織架構
 

 

   本院設院長一人,由遴選委員會選出,院辦公室設有秘書一位,協助處理一切業務。目前本院設有四系三所,系主任由教師推選,系內設有秘書二名。財金學院目前有五個委員會,負責本院各項事宜。
   
  財金學院組織架構圖